ر-رویاهایمان به قدری بلنداست

که دیگرنمیتوان آنهارادرذهن مجسم کرد..

م-ماطوری به یکدیگردل بسته ایم

که دیگرنمیتوانیم خودرالحظه ای فارغ ازنگاه هم فرض کنیم..

ر-آنجاکه نام توآغازمیشود..

م-آنجاکه نام من آغازمیشود../ 10 نظر / 6 بازدید
نازنین

انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... امیدوارم موفق باشین. اگه دوست داشتی منو لینک کن با این نام http://venu3-aks.blogfa.com خفن ترین عکس ها بعد بگو با چ اسمی لینکت کنم

نازنین

انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... امیدوارم موفق باشین. اگه دوست داشتی منو لینک کن با این نام http://venu3-aks.blogfa.com خفن ترین عکس ها بعد بگو با چ اسمی لینکت کنم

نازنین

انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... امیدوارم موفق باشین. اگه دوست داشتی منو لینک کن با این نام http://venu3-aks.blogfa.com خفن ترین عکس ها بعد بگو با چ اسمی لینکت کنم

نازنین

انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... امیدوارم موفق باشین. اگه دوست داشتی منو لینک کن با این نام http://venu3-aks.blogfa.com خفن ترین عکس ها بعد بگو با چ اسمی لینکت کنم

نازنین

انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... امیدوارم موفق باشین. اگه دوست داشتی منو لینک کن با این نام http://venu3-aks.blogfa.com خفن ترین عکس ها بعد بگو با چ اسمی لینکت کنم

نازنین

انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... امیدوارم موفق باشین. اگه دوست داشتی منو لینک کن با این نام http://venu3-aks.blogfa.com خفن ترین عکس ها بعد بگو با چ اسمی لینکت کنم

نازنین

انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... امیدوارم موفق باشین. اگه دوست داشتی منو لینک کن با این نام http://venu3-aks.blogfa.com خفن ترین عکس ها بعد بگو با چ اسمی لینکت کنم

نازنین

انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... امیدوارم موفق باشین. اگه دوست داشتی منو لینک کن با این نام http://venu3-aks.blogfa.com خفن ترین عکس ها بعد بگو با چ اسمی لینکت کنم

نازنین

انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... امیدوارم موفق باشین. اگه دوست داشتی منو لینک کن با این نام http://venu3-aks.blogfa.com خفن ترین عکس ها بعد بگو با چ اسمی لینکت کنم

نازنین

انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... امیدوارم موفق باشین. اگه دوست داشتی منو لینک کن با این نام http://venu3-aks.blogfa.com خفن ترین عکس ها بعد بگو با چ اسمی لینکت کنم